Vận tốc của một thuyền đạp vịt khi nước yên lặng là 8,3 km/giờ, vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ. Hỏi thuyền đạp vịt chạy xuôi dòng một quãng trên

Photo of author

By Iris

Vận tốc của một thuyền đạp vịt khi nước yên lặng là 8,3 km/giờ, vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ. Hỏi thuyền đạp vịt chạy xuôi dòng một quãng trên hồ dài 4,455km hết bao nhiêu thời gian?
Viết một bình luận