Vật A có khối lượng m1 = 3(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v1 = 4(m/s) thì va chạm với vật B có khối lượng m2 = 2(kg) đang chuyển động thẳng vớ

Photo of author

By Athena

Vật A có khối lượng m1 = 3(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v1 = 4(m/s) thì va chạm với vật B có khối lượng m2 = 2(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v = 4,5(m/s) . Sau va chạm hai vật dính vào nhau (va chạm mềm) . Tính tốc độ chuyển động chung của hai vật sau va chạm nếu :
a) ban đầu hai vật chuyển động ngược chiều .
b) ban đầu hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau . Tính độ lớn độ biến thiên động lượng của mỗi vật trong trường hợp này .
Leave a Comment