vật sáng AB=4cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 6cm a

Photo of author

By Rose

vật sáng AB=4cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 6cm
a) Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặt điểm của ảnh
b) tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh
Leave a Comment