Vậy d đ đ htheo pt x=5cos(10πt-π÷3) cm thời gian vật đi đc quảng đường s=2,5cm kể từ t=0

By Ruby

Vậy d đ đ htheo pt x=5cos(10πt-π÷3) cm thời gian vật đi đc quảng đường s=2,5cm kể từ t=0

0 bình luận về “Vậy d đ đ htheo pt x=5cos(10πt-π÷3) cm thời gian vật đi đc quảng đường s=2,5cm kể từ t=0”

 1. Tại thời điểm ban đầu: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_0} = 5cos\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right) = 2,5cm\\{v_0} > 0\end{array} \right.\)
  Vật đi được quãng đường \(s = 2,5cm\) kể từ thời điểm ban đầu ứng với việc vật di chuyển từ vị trí \(\dfrac{A}{2} \to A\)như hình.
  Ta có khoảng thời gian vật đi từ \(\dfrac{A}{2} \to A\) là: \(\Delta t = \dfrac{T}{6} = \dfrac{{\dfrac{{2\pi }}{\omega }}}{6} = \dfrac{{\dfrac{{2\pi }}{{10\pi }}}}{6} = \dfrac{1}{{30}}s\)

  Trả lời
 2. Tại thời điểm ban đầu: {x0=5cos(−π3)=2,5cmv0>0 Vật đi được quãng đường s=2,5cm kể từ thời điểm ban đầu ứng với việc vật di chuyển từ vị trí A2→Anhư hình. Ta có khoảng thời gian vật đi từ A2→A là: 

   

  Trả lời

Viết một bình luận