Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A: Fe, Cu, H2 , NaOH B: Al, H2 , Fe, O2 C: O2 , H2 , Fe, Mg D: O2 , H2 , F

By Rylee

Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A:
Fe, Cu, H2 , NaOH
B:
Al, H2 , Fe, O2
C:
O2 , H2 , Fe, Mg
D:
O2 , H2 , Fe, Mg

0 bình luận về “Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A: Fe, Cu, H2 , NaOH B: Al, H2 , Fe, O2 C: O2 , H2 , Fe, Mg D: O2 , H2 , F”

Viết một bình luận