vẽ tia Ax. lấy B ∈ Ax sao cho AB = 8cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4cm câu a .điểm nằm giữa AB ko ?vì sao? câu b. so sánh MA và MB .M có

Photo of author

By Kaylee

vẽ tia Ax. lấy B ∈ Ax sao cho AB = 8cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4cm
câu a .điểm nằm giữa AB ko ?vì sao?
câu b. so sánh MA và MB .M có là trung điểm hay ko ?vì sao?
câu c . trên tia đối của tia Ax ,lấy điểm k sao cho AK= 1/2 AM tính độ dài KB ?
chỉ mik với mik sẽ cho 5 sao
Leave a Comment