Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định * 1 điểm A. trách nhiệm pháp lí. B. giao dịch dân sự. C. năng lực cá nhân. D. quan hệ xã hội.

By Arianna

Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định *
1 điểm
A. trách nhiệm pháp lí.
B. giao dịch dân sự.
C. năng lực cá nhân.
D. quan hệ xã hội.

0 bình luận về “Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định * 1 điểm A. trách nhiệm pháp lí. B. giao dịch dân sự. C. năng lực cá nhân. D. quan hệ xã hội.”

Viết một bình luận