hòa tan 15 gam hỗn hop cu va al trong dd hno3 đậm dặc nguội dư thấy thoát ra 6.72 lit khí no2 . khối luong al trong hon hop ban đầu là

Photo of author

By Emery

hòa tan 15 gam hỗn hop cu va al trong dd hno3 đậm dặc nguội dư thấy thoát ra 6.72 lit khí no2 . khối luong al trong hon hop ban đầu là
Leave a Comment