vì sao cùng một loại đất mà khi bỏ vào nước thì độ pH lớn nhưng khi bỏ vào dd KCl thì độ pH lại thấp

Photo of author

By Brielle

vì sao cùng một loại đất mà khi bỏ vào nước thì độ pH lớn nhưng khi bỏ vào dd KCl thì độ pH lại thấp
Leave a Comment