vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến ??

Photo of author

By Autumn

vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến ??

0 bình luận về “vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến ??”

  1. – Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại không có quyền lợi về chính trị.

    – Chế độ phong kiến, giáo hội bảo thủ, lạc hậu kìm hãm sự phát triển của xã hội.

    ⟹ Giai cấp tư sản đã đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến, để giành lấy địa vị chính trị tương xứng với tiềm lực kinh tế của mình, cởi bỏ những rào cản của xã hội phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  2. – Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại không có quyền lợi về chính trị.

    – Chế độ phong kiến và giáo hội tồn tại lâu đời, họ có thế lực chính trị, với tư tưởng bảo thủ, lạc hậu đã kìm hãm sự phát triển của xã hội.

    Vì thế, giai cấp tư sản đã đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến, để giành lấy địa vị chính trị tương xứng với tiềm lực kinh tế của mình. Nhằm mục tiêu xóa bỏ những rào cản của xã hội phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Viết một bình luận