vị trí địa lí hình dạng lãnh Việt Nam thổ có ảnh hưởng gì đến các yếu tố tự nhiên ? ảnh hưởng như thế nào ?

Photo of author

By Eliza

vị trí địa lí hình dạng lãnh Việt Nam thổ có ảnh hưởng gì đến các yếu tố tự nhiên ? ảnh hưởng như thế nào ?
Leave a Comment