Viết các biểu thức sau dưới dạng tích. 1) A = x³ + 8 2) B = x³ + 27 3) C = 8x³ + y³ 4) D = 8x³ + 64

Photo of author

By Adalyn

Viết các biểu thức sau dưới dạng tích.
1) A = x³ + 8
2) B = x³ + 27
3) C = 8x³ + y³
4) D = 8x³ + 64
Viết một bình luận