Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: a. HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  HCl  CuCl2  AgCl b. KMnO4Cl2HCl FeCl3  AgCl Cl2Br2I2 c

By Jasmine

Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a. HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  HCl  CuCl2  AgCl
b. KMnO4Cl2HCl FeCl3  AgCl Cl2Br2I2
c. KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag
d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3
e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag
f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

0 bình luận về “Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: a. HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  HCl  CuCl2  AgCl b. KMnO4Cl2HCl FeCl3  AgCl Cl2Br2I2 c”

 1. Phương trình các phản ứng xảy ra: 

  a)

  $MnO_2+4HCl → MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $2Fe+3Cl_2 → 2FeCl_3$

  $FeCl_3+3NaOH → Fe(OH)_3+3NaCl$

  $2NaC{l_{tinh\,\,thể}} + {H_2}S{O_{4\,\,đặc\,\,nóng}} \to N{a_2}S{O_4} + 2HCl$

  $CuO+2HCl → CuCl_2+H_2O$

  $CuCl_2+2AgNO_3 → Cu(NO_3)_2+2AgCl$

  b)

  $2KMnO_4+16HCl → 2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O$

  $Cl_2+H_2 → 2HCl$

  $Fe_2O_3+6HCl → 2FeCl_3+3H_2O$

  $FeCl_3+3AgNO_3 → Fe(NO_3)_3+3AgCl$

  $2AgCl → 2Ag+Cl_2$

  $2NaBr+Cl_2 → 2NaCl+Br_2$

  $Br_2+2NaI → 2NaBr+I_2$

  c)

  $2KMnO_4+16HCl → 2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O$

  $Cl_2+H_2 → 2HCl$

  $Fe+2HCl →FeCl_2+H_2$

  $FeCl_2+2AgNO_3 → Fe(NO_3)_2+2AgCl$

  $2AgCl\xrightarrow{{{t^o}}}2Ag + C{l_2}$

  d)

  $MnO_2+4HCl → MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $2Fe+3Cl_2→2FeCl_3$

  $FeCl_3+3NaOH → Fe(OH)_3+3NaCl$

  $2Fe(OH)_3+3H_2SO_4 →  Fe_2(SO_4)_3+6H_2O$

  e)

  $MnO_2+4HCl →  MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $2Na+Cl_2 → 2NaCl$

  $2NaCl+H_2SO_4 → Na_2SO_4+2HCl$

  $CuO+2HCl →  CuCl_2+H_2O$

  $CuCl_2+2AgNO_3 → Cu(NO_3)_2+2AgCl$

  $2AgCl\xrightarrow{{{t^o}}}2Ag + C{l_2}$

  f)

  $MnO_2+4HCl →  MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $3Cl_2+6KOH → 5KCl+KClO_3+3H_2O$

  $2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}$

  $2KCl+H_2SO_4 → K_2SO_4+2HCl$

  $MnO_2+4HCl → MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

  $Cl_2+Ca(OH)_2 → CaOCl_2+H_2O$

  Trả lời

Viết một bình luận