viết các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 19 và có bao nhiêu số tự nhiên như thế

Photo of author

By Ayla

viết các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 19 và có bao nhiêu số tự nhiên như thế
Viết một bình luận