Viết câu lệnh lặp để tìm số học sinh nam và số học sinh nữ trong một lớp. Biết rằng lớp sỉ số 39 và số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 3

Photo of author

By Kylie

Viết câu lệnh lặp để tìm số học sinh nam và số học sinh nữ trong một lớp. Biết rằng lớp sỉ số 39 và số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 3

0 bình luận về “Viết câu lệnh lặp để tìm số học sinh nam và số học sinh nữ trong một lớp. Biết rằng lớp sỉ số 39 và số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 3”

 1. program timsohocsinh;

  uses crt;

  var i:integer;

  begin

  clrscr;

  for i:=1 to 39 do

   if (39-i=i+3) then

    break;

  writeln(‘So hoc sinh nam la: ‘,i);

  writeln(‘So hoc sinh nu la: ‘,i+3);

  readln

  end.

 2. var i:integer;
  begin

          for i:=1 to 39 do
          if (i+3=39-i) then
          write(i,’ ‘,i+3);
  end.

  Gửi bạn ạ

  @danhle

Viết một bình luận