Viết chương trình bằng Pascal nhập vào dãy A[1]…A[n]. In ra màn hình mảng trên khi đã xóa bỏ tất cả các kí tự trùng nhau và sắp xếp theo thứ tự từ b

Photo of author

By Samantha

Viết chương trình bằng Pascal nhập vào dãy A[1]…A[n]. In ra màn hình mảng trên khi đã xóa bỏ tất cả các kí tự trùng nhau và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
Ví dụ: n=7
9, 5, 7, 1, 3, 9, 5
In ra màn hình: 1 3 5 7 9

0 bình luận về “Viết chương trình bằng Pascal nhập vào dãy A[1]…A[n]. In ra màn hình mảng trên khi đã xóa bỏ tất cả các kí tự trùng nhau và sắp xếp theo thứ tự từ b”

 1. program ct;
  uses crt;
  var A:array[1..1000] of integer;
        i,j,n,k:integer;
  begin clrscr;
     write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);
     for i:=1 to n do
       begin 
          write(‘Nhap A[‘,i,’]: ‘); readln(A[i]);
       end;
       i:=2;
     while i<=n do
       begin
          j:=1;
          while A[i]<>A[j] do j:=j+1;
          if i>j then
            begin
               for k:=i to n-1 do
                  A[k]:=A[k+1];
               n:=n-1;
            end
                 else i:=i+1;
       end;
     for i:=1 to n-1 do
       for j:=i+1 to n do
         if A[i]>A[j] then
           begin
              k:=A[i]; 
              A[i]:=A[j];
              A[j]:=k;
           end;
     write(‘Mang sau khi xoa va sap xep la: ‘);
     for i:=1 to n do
        write(A[i]:3);
  readln;
  end.

  Học tốt!

 2. uses crt;
  var n,i,x,m,kt,t:longint; a,b:array[1..100000000]of longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     for x:=1 to n do
        begin
           write(‘a[‘,x,’]=’);readln(a[x]);
           kt:=0;
           for i:=1 to x-1 do if a[i]=a[x] then kt:=1;
           if kt=0 then
              begin
                 inc(m); b[m]:=a[x];
                 for i:=1 to m do
                    if b[i]>b[m] then
                       begin t:=b[i]; b[i]:=b[m]; b[m]:=t; end;
              end;
        end;
     for i:=1 to m do write(b[i],’ ‘);
  readln
  end.

  ///////////////////////////////////////////////////////

  viet-chuong-trinh-bang-pascal-nhap-vao-day-a-1-a-n-in-ra-man-hinh-mang-tren-khi-da-oa-bo-tat-ca

Viết một bình luận