viết chương trình in ra N số tự nhiên đầu tiên. N đc nhập từ bàn phím, giúp mk vs nha

Photo of author

By Madeline

viết chương trình in ra N số tự nhiên đầu tiên. N đc nhập từ bàn phím, giúp mk vs nha

0 bình luận về “viết chương trình in ra N số tự nhiên đầu tiên. N đc nhập từ bàn phím, giúp mk vs nha”

 1. program inNsodautien;

  uses crt;

  var n,i:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap N: ‘);  readln(n);

  writeln(‘Cac so tu nhien la: ‘);

  for i:=1 to n do

   write(i,’ ‘);

  readln

  end.

 2. program    tinhoc8;

  uses           crt;

  var           N:integer;

  begin 

  clrscr;

  write(‘Nhap N =’);   readln(N);

  writeln(‘N so tu nhien dau tien la:’,);

  readln;

  end.

Viết một bình luận