viết chương trình kiểm tra ba cạnh a, b, c của một tam giác có phải là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân (a, b, c là số dương)

Photo of author

By Natalia

viết chương trình kiểm tra ba cạnh a, b, c của một tam giác có phải là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân (a, b, c là số dương)

0 bình luận về “viết chương trình kiểm tra ba cạnh a, b, c của một tam giác có phải là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân (a, b, c là số dương)”

 1. progam Tam_Giac ;

  uses crt ;

  var a, b, c : real ;

  begin

  clrscr 

  writeln(‘Nhap canh thu nhat:’); readln(a);

  writeln(‘Nhap canh thu hai:’); readln(b);

  writeln(‘Nhap canh thu ba:’); readln(c);

  if (a>=b+c) or (b>=c+a) or (c>=a+b) then writeln(‘Ba canh tren khong phai la canh cua mot tam giac’) else

  if a=b=c then writeln(‘Day la tam giac deu’) else

  if (a=b) or (b=c) or (c=a) then writeln(‘Day la tam giac can’) else

  if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=c*c+a*a) or (c*c=a*a+b*b) then writeln(‘Day la tam giac vuong’);

  readln();

  end.

 2. program tam_giac;

  uses crt;

  var a,b,c : real;

  begin

          clrscr;

          writeln(‘hay nhap vao ba canh cua tam giac:’);readln(a,b,c);

          if (a+b>c) and(b+c>a) and(c+a>b) then begin

          if (a=b) and (a=c) and (b=c) then writeln(‘day la ba canh cua tam giac deu’) else

          if (a=b) or (a=c) or (b=c) then writeln(‘day la ba canh cua tam giac can’) else

          if (a*a+b*b=c*c) and (b*b+c*c=a*a) and (a*a+c*c=b*b) then writeln(‘la ba canh cua tam                     giac vuong’) else writeln(‘la ba canh cua tam giac thuong’) end else

          writeln(‘khong la la tam giac gi ca’);

          readln

  end.

Viết một bình luận