Viết chương trình nhập các phần tử và số phần tử trong dãy số. In ra màn hình là các số không thuộc dãy số đó. VD: Nhập vào: 10.

Photo of author

By Reese

Viết chương trình nhập các phần tử và số phần tử trong dãy số. In ra màn hình là các số không thuộc dãy số đó.
VD: Nhập vào: 10.
3; 3; 8; 9; 5; 10; 10; 9; 1; 5.
In ra màn hình: có 4 số không có trong dãy là 2; 4; 6; 7.
( hiện tại mình cần đoạn cuối nên các bạn chỉ cần ghi đoạn cuối thôi nha các bạn).
Leave a Comment