Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meee

By Mackenzie

Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meeeeeeeeee với hứa sẽ cho 5 sao mờ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận