Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meee

Photo of author

By Mackenzie

Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meeeeeeeeee với hứa sẽ cho 5 sao mờ
Leave a Comment