Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy a gồm n phần tử a1,a2,a3,…,aN. Tính và đưa ra màn hình tổng các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. Giúp e

Photo of author

By Nevaeh

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy a gồm n phần tử a1,a2,a3,…,aN. Tính và đưa ra màn hình tổng các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.
Giúp e với đang kiểm tra huhu
Leave a Comment