Viết chương trình thực hiện các yêu cầu a, Tạo mảng số nguyên gồm 10 phần tử b, Thông báo ra màn hình các số dương c, Tính tổng phâ

Photo of author

By Charlie

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu
a, Tạo mảng số nguyên gồm 10 phần tử
b, Thông báo ra màn hình các số dương
c, Tính tổng phần tử có giá trị lớn hơn 5




Leave a Comment