Viết công thức tính vận tốc trung bình, nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức ! Giúp mình với thứ hai thi rùi

Photo of author

By Reagan

Viết công thức tính vận tốc trung bình, nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức ! Giúp mình với thứ hai thi rùi
Leave a Comment