1.Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 10 . Hỏi ngày 25/11 là thứ mấy. 2.Bạn An viết dãy số : 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1… (Bắt đầu là số 1 , tiếp đến 2

By Anna

1.Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 10 . Hỏi ngày 25/11 là thứ mấy.
2.Bạn An viết dãy số : 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1… (Bắt đầu là số 1 , tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1 , … ) Hỏi :
a) Số hạng thứ 31 là số 0 hay số 1 . Vì sao ?
b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1 , bao nhiêu số 0 ?
Viết một bình luận