Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Photo of author

By Arianna

Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

0 bình luận về “Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng”

 1. Đối với a, b, c là các số thực:

  -Giao hoán:

  a+b=b+a 

  ab=ba

  -Kết hợp:

  a+(b+c)=(a+b)+c=(a+c)+b

  a(bc)=(ab)c=(ac)b

  -Phân phối nhân cộng:

  a(b+c)=ab+ac 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  giao hoán của phép cộng: a+b=b+a                       

  giao hoán của phép nhân: a.b=b.a

  kết hợp của phép cộng: (a+b)+c=a+(b+c)=(a+c)+b         

  kết hợp của phép nhân: (a.b).c=a.(b.c)=(a.c).b

  phân phối của cộng và nhân:  a(b+c)=ab+ac

Viết một bình luận