Viết dáy số tự nhiên từ 1 đến 999 a) chữ số 1 được viết bao nhiêu lần? b) Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần? Nâng cao nha

Photo of author

By Peyton

Viết dáy số tự nhiên từ 1 đến 999
a) chữ số 1 được viết bao nhiêu lần?
b) Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần?
Nâng cao nha
Viết một bình luận