Viết đoạn văn ngắn về môi trường ở việt nam bằng tiếng anh.(Environment in Vietnam)

Photo of author

By Brielle

Viết đoạn văn ngắn về môi trường ở việt nam bằng tiếng anh.(Environment in Vietnam)

0 bình luận về “Viết đoạn văn ngắn về môi trường ở việt nam bằng tiếng anh.(Environment in Vietnam)”

  1. Life is increasingly enhanced due to increasingly advanced technology, science – technology works to serve human life. But along with that development is the consequence that in the future we humans have to suffer by a lack of awareness of environmental protection. The environment is what surrounds us, from lush green grass, long winding rivers or horizon-high mountains, all in the living world around us. But reality shows that humans are murderers who have robbed their own lives by making the environment increasingly polluted, especially in big cities and industrial centers. Every school is dying more and more due to a lack of awareness of protecting natural resources, indiscriminate deforestation that punctures the world’s empty lungs or the littering, waste, toxic gases from factories and latrines. Industry out of the canals, and out to our atmosphere is an alarming affair. Environmental pollution has become a hot problem of humanity. The Summit held in Brazil in 1992 issued a call for the whole world to together protect the Earth – our planet, and build a green – clean – beautiful environment. In Vietnam, we have also issued policies to protect natural resources and are ready to cooperate with countries around the world to protect the environment. Our students must also be conscious of maintaining environmental sanitation, actively participating in movement activities such as “green Sunday”, school cleaning, neighborhoods, participating in planting trees and causing forests, not exhausting. litter in public places… In short, protecting the environment is protecting our own lives.
    Dịch
    Cuộc sống ngày càng được nâng cao do các công trình công nghệ, khoa học – kĩ thuật ngày càng tiên tiến nhằm phục vụ cho đời sống của con người . Song cùng với sự phát triển ấy là cái hậu quả mà trong tương lai chính con người chúng ta phải gánh chịu bởi sự thiếu ý thức về việc bảo vệ môi trường . Môi trường là những gì bao quanh chúng ta, từ những thảm cỏ xanh rì trùng trùng, những con sông uốn lượn dài mãi hay những dãy núi cao tận chân trời, tất cả đều trong một thế giới đang sống quanh ta . Nhưng thực tế cho thấy, con người chính là những kẻ sát nhân đã cướp đi sự sống của chính mình bằng cách làm môi trường ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, nhất là ở những thành phố lớn, những trung tâm công nghiệp . Mọi trường ngày một chết đi do sự thiếu ý thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nạn chặt phá rừng bừa bãi làm thủng lá phổi xảnh của Thế giới hay việc xả rác, chất thải, các loại khí độc từ nhà máy, xí nghiệp ra các kênh rạch, và ra bầu không khí của chúng ta đang là một việc đáng báo động . Ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề nóng bỏng của nhân loại . Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức ở Brazil vào năm 1992 đã đưa ra lời kêu gọi toàn Thế giới cùng nhau bảo vệ Trái đất – hành tinh của chúng ta, xây dưng môi trường xanh – sạch – đẹp . Việt Nam chúng ta cũng đã ban hành những chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trên Thế giới để bảo vệ môi trường . Học sinh chúng ta cũng phải ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như “ngày chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh trường lớp, khu phố, tham gia trồng cây gây rừng, không xả rác bừa bãi nơi công cộng… Tóm lại, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

  2. Vietnam is a fast-growing country with more than 90 million people in 2014. However, economic development does not focus on environmental protection, as deforestation is increasing, not controlling gas standards emissions, oil pollution due to motorbike exhaust, poor urban planning. As a result, the air quality in major cities is impaired due to the great pressure on the air environment.
    Industrial development on the banks and large river basins has caused coastal and river waters in Vietnam to be polluted and at some serious level. Marine operations also cause major pollution, due to waste water from transport vehicles. Wastewater usually generated from marine vehicles, shipbuilding and repairing factories, seaports, yards and warehouses. Many coral reefs died, and red tide appeared in some places. In addition, boat collisions at sea causing spills of chemicals, oil, toxic substances … is also one of the causes affecting the marine environment and ecosystem in the coastal area.

    Để viết ra cái này phải lấy sách Đại ra dò đó ToT

Viết một bình luận