Bài 1.Viết thành tỉ số phần trăm: ` 5/4 = ………………. ` Bài 2. Tìm x biết: a) ` x ` × 7 = 5,6 % b) ` x ` + 20 % × x = 7,2 c) ` x ` × 4

By Reagan

Bài 1.Viết thành tỉ số phần trăm:
` 5/4 = ………………. `
Bài 2. Tìm x biết:
a) ` x ` × 7 = 5,6 %
b) ` x ` + 20 % × x = 7,2
c) ` x ` × 4 + ` 1/2 ` × ` x ` = 55,35

0 bình luận về “Bài 1.Viết thành tỉ số phần trăm: ` 5/4 = ………………. ` Bài 2. Tìm x biết: a) ` x ` × 7 = 5,6 % b) ` x ` + 20 % × x = 7,2 c) ` x ` × 4”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1

  5/4=1,25

  1,25=125%

  bài2

  x x 7 = 5,6%

  x        = 5,6%:7

  x         = 0,8%

  b) x+20%x x =7,2

  x+0,2 x=7,2

  0,2x=7,2

  x= 7,2:0,2

  x=6

  c) x x 4 +1/2 x x =55,35

  x x ( 4+1/2)=55,35

  x x 9/2 =55,35

  x           = 55,35:9/2

  x            = 12,3

  chúc bạn học tốt , nocopy

  Trả lời
 2. `5/4=125%`

  `2a)x×7=5,6%`

  `⇔x×7=7/125`

  `⇔x=7/125÷7`

  `⇔x=1/125`

  Vậy `x=1/125`

  `b)x+20%×x=7,2`

  `⇔x+1/5×x+1=7,2`

  `⇔x×(1/5+1)=7,2`

  `⇔x×6/5=7,2`

  `⇔x=6`

  Vậy `x=6`

  `c)x×4+1/2×x=55,35`

  `⇔x×(4+1/2)=55,35`

  `⇔x×9/2=55,35`

  `⇔x=55,35÷9/2`

  `⇔x=12,3`

  Vậy `x=12,3`

   

  Trả lời

Viết một bình luận