Viết một đoạn văn khoảng 15-18 câu miêu tả ngoại hình một người em thik. Trong bài có trên 10 câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật

Photo of author

By Liliana

Viết một đoạn văn khoảng 15-18 câu miêu tả ngoại hình một người em thik.
Trong bài có trên 10 câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật
Leave a Comment