Viết phương trình hóa học biễu diễn sự cháy của butan trong khí oxi? Vote 5* và cho CTLHN cho bn nào trả lời nhanh nha.

Photo of author

By Kennedy

Viết phương trình hóa học biễu diễn sự cháy của butan trong khí oxi?
Vote 5* và cho CTLHN cho bn nào trả lời nhanh nha.
Leave a Comment