Viet ptpu trang guong glucozo rut gon Giai giup minh voi

By Lyla

Viet ptpu trang guong glucozo rut gon
Giai giup minh voi

0 bình luận về “Viet ptpu trang guong glucozo rut gon Giai giup minh voi”

  1. Phương trình phản ứng:

    $CH_2OH[CHOH]_4CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O \to CH_2OH[CHOH]_4COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3$

    Dạng rút gọn:

    $1C_6H_{12}O_6\to 2Ag$

    Trả lời

Viết một bình luận