viết rõ zùm mình nha tìm điều kiện để : căn (x+ 2/x) + căn -2x

Photo of author

By Arianna

viết rõ zùm mình nha
tìm điều kiện để :
căn (x+ 2/x) + căn -2x
Viết một bình luận