Với giá trị nào của a thì biểu thức A= √(a ²+2a+5)

Photo of author

By Vivian

Với giá trị nào của a thì biểu thức A= √(a ²+2a+5)
Viết một bình luận