Với x ∈ N, x $\neq$ 9: Tìm GTLN của $\frac{7}{√x+3}$

Photo of author

By Samantha

Với x ∈ N, x $\neq$ 9: Tìm GTLN của $\frac{7}{√x+3}$
Viết một bình luận