Với những từ “column, archaeologist , statue, carving, steps, jewelry, pot, block” hãy đặt mỗi từ 3 câu

By Alaia

Với những từ “column, archaeologist , statue, carving, steps, jewelry, pot, block” hãy đặt mỗi từ 3 câu

0 bình luận về “Với những từ “column, archaeologist , statue, carving, steps, jewelry, pot, block” hãy đặt mỗi từ 3 câu”

 1. Our column was headed south

  ( Lúc đó đội hình hàng dọc đang đi về phía nam )

  Our column was headed south

  (Lúc đó đội hình hàng dọc đang đi về phía nam)

  I had dreams of becoming an architect or an

  ( Tôi đã từng mơ trở thành kiến trúc sư hay nhà khảo cổ học )

  So this leads to a new role for the architect.

  (Vì vậy, nó dẫn đến vai trò mới cho các kiến trúc sư)

  The statue is the reference, and it connects the identity of Leonardo to those three faces.

  ( Bức tượng là cái để đối chiếu, và nó liên kết những nhận dạng về Leonardo với 3 tác phẩm kia )

  The statue was carved from a block of cherry wood

  (Bức tượng được chạm khắc từ gỗ cây anh đào)

  They’ re carving out his personality

  ( Họ đang làm anh ấy mất đi cá tính của mình )

  The statue was carved from a block of cherry wood

  (Bức tượng được chạm khắc từ gỗ cây anh đào)

  Did that job have anything to do with, uh, jewelry?

  (Công việc đó có liên quan gì đến trang sức không?)

  May have tried pawning off some electronics, some jewelry.

  (Có thể đã cố cầm cố thiết bị điện tử, trang sức)

  The Goal Flow report does not backfill steps

  ( Báo cáo Luồng mục tiêu không chèn lấp các bước )

  Take steps to prevent nausea .

  (- Thực hiện lần lượt các biện pháp phòng tránh buồn nôn )

  You left all your money in the pot

  ( Anh đã bỏ hết tiền lại trên bàn rồi )

  Would you like it if I had a pot belly?

  ( Nếu anh có một cái bụng phệ thì em sẽ thích chứ? ) 

  They’re made from a solid block of granite

  ( Chúng làm từ một khối đá granite rắn chắc )

  Pimples grow when these follicles get blocked

  ( Mụn phát triển khi những nang lông này bị bít kín )

  Trả lời
 2. My house has many columns
  The flag column is very tall
  this column is concrete
  This archaeologist is very intelligent
  This archaeologist is very kind
  This archaeologist has a broad forehead
  This statue is very expensive
  There is a statue over there
  Statue in place of the cemetery

  carving eggs is difficult
  carving is my father’s job
  carving is a very difficult job

  steps 1
  steps 2
  steps 99

  jewelry is very expensive
  jewelry of my mother
  jewelry comes in many varieties

  black pot !
  The cooking pot is very dirty
  This pot is broken

  block me
    block a lot of people
    Block who now?

  $#lam$

  Trả lời

Viết một bình luận