Cho em xin vài cái phương trình hóa học có X Y với ạ

By Katherine

Cho em xin vài cái phương trình hóa học có X Y với ạ

0 bình luận về “Cho em xin vài cái phương trình hóa học có X Y với ạ”

 1. Đáp án:

  (2x+y+2)O2+4CxHy(COOH)2→(2y+4)H2O+(4x+8)CO2

  (6x-4y)Al+3xFe2O3→(3x-2y)Al2O3+6FexOy

  (6x-2y)H2SO4+2FexOy→xFe2(SO4)3+(6x-2y)H2O+(3x-2y)SO2

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận