Write $ 5 $ liking verbs : enjoy,.. , $ 5 $ disliking verbs : hate,..

By Genesis

Write $ 5 $ liking verbs : enjoy,.. , $ 5 $ disliking verbs : hate,..

0 bình luận về “Write $ 5 $ liking verbs : enjoy,.. , $ 5 $ disliking verbs : hate,..”

 1. $\text{* 5 liking verbs:}$

  $\text{- adore: mê, thích.}$

  $\text{- love: yêu, thích.}$

  $\text{- prefer: thích gì đó hơn.}$

  $\text{- fancy: yêu mến, thích.}$

  $\text{- like: thích.}$

  $\text{* 5 disliking verbs:}$

  $\text{- dislike: không thích, ghét.}$

  $\text{- don’t like: không thích.}$

  $\text{- detest: ghét cay ghét đắng.}$

  $\text{- hate: ghét.}$

  $\text{- mind: cảm phiền.}$

  Trả lời
 2. 5 liking verbs:

  – Like 

  – Love

  – Enjoy

  – Be interested in

  – Be fond of

  5 disliking verbs:

  – Hate

  – Dislike

  – Detest

  – Disgusted

  – Nauseate

  Học tốt. Nocopy. 

  Trả lời

Viết một bình luận