1/ 1 gen có L= 0,408 micromet. Tỉ lệ các Nu trên mạch đơn của gen lần lượt là A:G:X:T=8:4:2:1 a) tính số nu trên mỗi mạch đơn và toàn phân tử ADN b) t

By Valerie

1/ 1 gen có L= 0,408 micromet. Tỉ lệ các Nu trên mạch đơn của gen lần lượt là A:G:X:T=8:4:2:1
a) tính số nu trên mỗi mạch đơn và toàn phân tử ADN
b) tính tỉ lệ % từng nu trên mỗi mạch đơn và trên toàn phân tử ADN

0 bình luận về “1/ 1 gen có L= 0,408 micromet. Tỉ lệ các Nu trên mạch đơn của gen lần lượt là A:G:X:T=8:4:2:1 a) tính số nu trên mỗi mạch đơn và toàn phân tử ADN b) t”

 1. 1. Lgen=4080 angtron

      Ngen=4080\3,4*2=2400

  Tỉ lệ phần trăm trên mạch đơn của gen:

  A:G:X:T=8:4:2:1

  => mạch 1:A=640=53.3% G=320=26,67% X=160= 13,3%T=80=6,67%

        Mạch 2: T=640 X=320 G=160 A=80

  Số nu từng loại của gen:

  A=T=720=30% ;G=X=480=20%

  Trả lời
 2. 1/Theo đề ta có:

  $L_{gen}$=0,408 micromet = 4080 angstrong

  $N_{gen}$=$\frac{N}{3,4}$×2=$\frac{4080}{3,4}$×2=2400 (nu)

  Tỉ lệ: A:G:X:T=8:4:2:1

  => Mạch 1: A=640=53.3%

                     G=320=26,67%

                     X=160=13,3%

                     T=80=6,67%

        Mạch 2: T=640=53.3% 

                      X=320=26,67%

                      G=160=13,3%

                      A=80=6,67%

  Số nu từng loại của gen:

  A=T=720=30%

  G=X=480=20%

   

  Trả lời

Viết một bình luận