Học kỳ 1 các học sinh lớp 9 A được chia thành 2 loại khá và giỏi, số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Sang học kỳ 2, sĩ số lớp

By Maria

Học kỳ 1 các học sinh lớp 9 A được chia thành 2 loại khá và giỏi, số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Sang học kỳ 2, sĩ số lớp giữ nguyên, nhưng có 4 học sinh ká tiến bộ thành học sinh giỏi nên học sinh giỏi gấp 3 số học sinh Khá. Tính số học sinh khá, số hocj sinh giỏi của lớp 9A ở học kỳ 1?
Viết một bình luận