1. a) Thu gọn đơn sau và cho biết bậc của nó A=-1/2 x ²y*(-2xy ²z) ²*3xz b) Tính giá trị của A tại x=1, y=-1, z=1/2 2. Cho các đơn thức A(x)=-3x ³+x-

By Kylie

1.
a) Thu gọn đơn sau và cho biết bậc của nó
A=-1/2 x ²y*(-2xy ²z) ²*3xz
b) Tính giá trị của A tại x=1, y=-1, z=1/2
2. Cho các đơn thức
A(x)=-3x ³+x-2x ²+4-2x ³-x ²
B(x)= -5x ³-6x-2+2x ²+x-5x ²
a) Hãy thu gọn và sắp xếp các đa thức đó theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tính A(x)+B(x)
b) Tính A(-1)-B(-1/2)
c) Tìm x để A(x)-B(x)=0
hurry up

0 bình luận về “1. a) Thu gọn đơn sau và cho biết bậc của nó A=-1/2 x ²y*(-2xy ²z) ²*3xz b) Tính giá trị của A tại x=1, y=-1, z=1/2 2. Cho các đơn thức A(x)=-3x ³+x-”

 1. 1, 

  a, A= $\frac{-1}{2}$$x^{2}$y$(-2xy^{2}z )^{2}$3xz

  A= $\frac{-1}{2}$$x^{2}$y.$4x^{2}$$y^{4}$$z^{2}$.3xz

  A=-6$x^{5}$$y^{5}$$z^{2}$ 

  b, Thay x=1, y=-1, z=$\frac{1}{2}$ vào A ta có:

  A=(-6).$1^{5}$$(-1)^{5}$($\frac{1}{2})^{2}$

  A=(-6).1.(-1).$\frac{1}{4}$ 

  A=$\frac{6}{4}$=$\frac{3}{2}$

  2, 

  $A_{(x)}$=-3$x^{3}$ + x – 2$x^{2}$ + 4 – 2$x^{3}$ – $x^{2}$

  ⇒$A_{(x)}$=-5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ + x + 4

  $B_{(x)}$=-5$x^{3}$ – 6x – 2 + 2$x^{2}$ + x – 5$x^{2}$

  ⇒$B_{(x)}$=-5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ – 5x – 2

  ⇒ $A_{(x)}$+$B_{(x)}$

  =-5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ + x + 4 – 5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ – 5x – 2

  ⇔ $A_{(x)}$+$B_{(x)}$=-10$x^{3}$ – 6$x^{2}$ -4x + 2

  b, $A_{(-1)}$+$B_{(\frac{-1}{2})}$

  =(-5)$(-1)^{3}$ – 3$(-1)^{2}$ + (-1) + 4 – [(-5)$(\frac{-1}{2}$)³$ – 3($$\frac{-1}{2}$$)^{2}$ – 5($\frac{-1}{2}$) – 2]

  =(-5)$(-1)^{3}$ – 3$(-1)^{2}$ + (-1) + 4 + 5$(\frac{-1}{2}$)³$ + 3($$\frac{-1}{2}$$)^{2}$ + 5($\frac{-1}{2}$) + 2

  = 5 – 3 – 1 + 4 – $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ – $\frac{5}{2}$ +2

  = 7 + $\frac{19}{8}$= $\frac{75}{8}$

  c, $A_{(x)}$-$B_{(x)}$

  =-5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ + x + 4 –  [(-5)$x^{3}$ – 3$x^{2}$ – 5x – 2]

  =-5$x^{3}$ – 3$x^{2}$ + x + 4 + 5$x^{3}$ + 3$x^{2}$ + 5x + 2

  =x + 4 + 5x + 2

  =6x + 6

  Để $A_{(x)}$-$B_{(x)}$=0

  ⇒6x + 6=0

  ⇔6x=-6

  ⇔x=-1

  Nếu thấy có ích hãy cho mình 5 sao và ctlhn nhé

  Trả lời

Viết một bình luận