*1: a) Tìm điều kiện của x để biểu thức $\frac{x+1}{x-3}$ có nghĩa. b) Chứng minh đẳng thức (1-$\frac{a+ \sqrt[]{a} }{ \sqrt[]{a +1} }$

Photo of author

By Alexandra

*1:
a) Tìm điều kiện của x để biểu thức $\frac{x+1}{x-3}$ có nghĩa.
b) Chứng minh đẳng thức (1-$\frac{a+ \sqrt[]{a} }{ \sqrt[]{a +1} }$ ) ( 1-$\frac{a- \sqrt[]{a} }{\sqrt[]{a}-1}$ ) = 1-a ( a ≥0, a $\neq$ 1)
Leave a Comment