1.Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ? 2.Đời sống cua Người tinh khôn có những đặc điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ ? 3.Công cụ bằng kim l

Photo of author

By Adalynn

1.Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ?
2.Đời sống cua Người tinh khôn có những đặc điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ ?
3.Công cụ bằng kim loại có tác dụng như thế nào ?
Leave a Comment