1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí Cl2 thấy tạo thành 3,81g I2.Nồng độ của dung dịch KI là bn ? 2.cho a gam NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, dư

Photo of author

By Kaylee

1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí Cl2 thấy tạo thành 3,81g I2.Nồng độ của dung dịch KI là bn ?
2.cho a gam NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, dư thu được 0,2 mol khí.Giá trị của a là bn ?
Leave a Comment