Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn

Photo of author

By Valentina

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộng 2m, cọc dài 1,5m. Các cây tre mua về làm cọc đều dài 3m. Hỏi cần phải mua bao nhiêu cây tre? Biết rằng ở hai bên cửa đều có cọc.
Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 16m. Người ta rào xung quanh vườn, hai trụ rào liên tiếp cách nhau 2m và có chừa một cửa ra vào rộng 4m, hai trụ cửa cũng là hai trụ rào. Hỏi có tất cả bao nhiêu trụ rào?
Bài 6: Một người cưa một khúc gỗ dài 2,4m thành các đoạn ngắn dài 4dm. Hỏi người đó phải cưa bao nhiêu lần mới xong? (Mỗi lần cưa được một đoạn ngắn).
Bài 7: Quãng đường từ nhà Lan đến trường có tất cả 52 trụ điện, hai trụ điện liên tiếp cách nhau 50m. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường dài bao nhiêu? Biết hai đầu đường đều có trụ điện.
Leave a Comment