1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10 a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Hãy biểu diễn y theo y c) Tính giá trị của y khi x=-5

Photo of author

By Cora

1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=-5
2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=5 thì y=30
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=10; x=15
3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=6 thì y=-3
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=-2
Làm giúp mình đi
Mình cần gắp lắm

0 bình luận về “1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10 a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Hãy biểu diễn y theo y c) Tính giá trị của y khi x=-5”

 1. o1Đáp án:

   a ta có x và y là 2 dại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có

  a = x.y 

  a = 7.(-10)=-70

  b y=70/x

  c với x = -5 thì y = 70: 5 = 14

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

  1.

  `a)`

  Vì `y` tỉ lệ nghịch với `x`

  `⇒ y = a/x (a \ne 0)`

  Thay `x = 7, y = -10` vào công thức trên ta được :

  `⇒ -10 = a/7`

  `⇒ a = -10 . 7 = -70`

  `b)`

  `y = -70/x`

  `c)`

  Khi `x = -5`

  `⇒ y = -70/-5 = 14`

  2.

  `a)`

  Vì `y` tỉ lệ nghịch với `x`

  `⇒ y = a/x (a \ne 0)`

  Thay `x = 5, y = 30` vào công thức trên ta được :

  `30 = a/5`

  `⇒ a = 30 . 5 = 150`

  `b)`

  `y = 150/x`

  `c)`

  Khi `x = 10`

  `⇒ y = 150/10 = 15`

  Khi `x = 15`

  `⇒ y = 150/15 = 10`

  3.

  `a)`

  Vì `y` tỉ lệ nghịch với `x`

  `⇒ y = a/x (a \ne 0)`

  Thay `x = 6, y = -3` vào công thức trên ta được :

  `-3 = a/6`

  `⇒ a = -3 . 6 = -18`

  `b)`

  `y = -18/x`

  `c)`

  Khi `x = -2`

  `⇒ y = -18/-2 = 9`

Viết một bình luận