1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10 a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Hãy biểu diễn y theo y c) Tính giá trị của y khi x=-5

Photo of author

By Cora

1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=-5
2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=5 thì y=30
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=10; x=15
3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=6 thì y=-3
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo y
c) Tính giá trị của y khi x=-2
Làm giúp mình đi
Mình cần gắp lắm
Leave a Comment