1) Cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần có điểm gì giống nhau và khác nhau với thời Lý.

Photo of author

By Adalyn

1) Cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần có điểm gì giống nhau và khác nhau với thời Lý.

0 bình luận về “1) Cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần có điểm gì giống nhau và khác nhau với thời Lý.”

 1. * Giống nhau :

  – Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (Mọi quyền hành nằm trong tay vua)

  – Giúp việc cho vua có các quan, đại thần, quan văn võ

  * Khác nhau :

  – Thời nhà Trần :

          + Có chức Thái Thượng Hoàng

          + Đặt thêm một số cơ quan như Quốc Sử Viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ

  #Juunian (Juu)
  @Good_luck

 2. * Giống nhau:

  – Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hằng năm trong tay vua0

  – Giúp việc cho vua có các quan, đại thần, quan văn võ

  *Khác nhau:

  – Thời nhà Trần:

  + Có chức thái thượng hoàng

  + Đặt thêm một số cơ quan như Quốc Sử Viện, Thái y viện, Tôn nhaan phủ

  + Cả nước chia thành 12 lộ

  – Thời nhà Lý: Không có những cơ quan đó

Viết một bình luận