1: Dùng bình chia độ để đo thể tích một viên đá. Thể tích nước bạn đầu là 50cm³, thể tích viên đá đo được là 15cm³. Hỏi thể tích nước sau khi dâng lên

Photo of author

By Eliza

1: Dùng bình chia độ để đo thể tích một viên đá. Thể tích nước bạn đầu là 50cm³, thể tích viên đá đo được là 15cm³. Hỏi thể tích nước sau khi dâng lên là bao nhiêu?
2: Bạn Nguyện dùng binh chia độ chứa ml nước. Khỉ thả hòn đá vào bình thì mực nước trong bình đọc được là 165 ml. Thả tiếp viên bi vào bình thì thấy nước trong bình dâng lên là 200ml.
A) Thể tích hòn đá
B) Thể tích viên bi
C) Hòn đá và viên bi, vật nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?
Leave a Comment