1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc…..thì a//b điền vào chỗ trống

Photo of author

By Ayla

1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc…..thì a//b
điền vào chỗ trống
Leave a Comment