1.Fe2O3 td đc với A. Nước, sản phẩm là axit B. Axit, sản phẩm muối và axit C. Nước, sp là bazơ D. Bazơ , sp muối và nước 2.Chất bào sau đây thuộc lo

By Maya

1.Fe2O3 td đc với
A. Nước, sản phẩm là axit
B. Axit, sản phẩm muối và axit
C. Nước, sp là bazơ
D. Bazơ , sp muối và nước
2.Chất bào sau đây thuộc loại oxit lưỡng tính
A. Al2O3 B. CO C. CaO D. SO2
3.một oxit của sắt có thành phần trăm theo khối lượng của Fe bằng 70% biết ptk của oxit bằng 160đvC công thức hó học của oxit là
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Cả A và B
4.để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng ??
5.chất td với dd HCl tạo th ành chất khí có mùi sốc nặng hơn kk là
A. Mg B. CaCO3 C. MgCO3 D. Na2SO3

0 bình luận về “1.Fe2O3 td đc với A. Nước, sản phẩm là axit B. Axit, sản phẩm muối và axit C. Nước, sp là bazơ D. Bazơ , sp muối và nước 2.Chất bào sau đây thuộc lo”

 1. 1) Fe2O3 tác dụng với axit cho sản phẩm là muối và nước.

  2) Al2O3 là oxit lưỡng tính do có khả năng tác dụng với cả axit và bazo.

  3)

   oxit có dạng FexOy

  -> 56x+16y=160

  -> %mFe=56x/160=70% ->x=2 ; y=3 -> Fe2O3

  4)  ??? khí sao lẫn trong BaO và Fe2O3

  5) khí đó là SO2

  Na2So3 + 2HCL —> 2 NaCl + H2O + SO2

  D

   

  Trả lời

Viết một bình luận