1. giải phương trình a) 5 4 x-5 ——– + ——- = ———– x – 3 x+3 x^2-9 b) x+2 1

Photo of author

By Nevaeh

1. giải phương trình
a) 5 4 x-5
——– + ——- = ———–
x – 3 x+3 x^2-9
b) x+2 1 2
——- – — = ————
x-2 x x^2 – 2x
c) 2 1 3x
—— – ——- = —————–
x-1 x-3 x^2 -4x +3
giải rõ giúp e với ạ
Leave a Comment